روایت رسانه انگلیسی از طرح سرّی پاریس-پکن برای پایان دادن به جنگ اوکراین


تهران-ایرنا – امانوئل مکرون پس از پایان سفر اخیرش به چین، از طرحی سرّی با پکن برای پایان دادن به جنگ اوکراین و بازگرداندن طرفین درگیر به میز مذاکره تا تابستان سال جاری خبر داد؛ موضوعی که شرکای اروپایی فرانسه دست کم در ابتدای کار چندان به آن خوش بین نیستند وممکن است حتی مکرون را بخاطر همکاری با چین سرزنش کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087736/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87