روایتی از یک خبر I پیشرفت‌های چشمگیر نظامی چین: ادعا یا واقعیت؟


تهران- ایرنا – به گفته منابع آگاه، چین در یک دهه گذشته به پیشرفت‌های نظامی چشمگیری دست یافته است و دستاورد جدید این کشور مبنی بر ایجاد یک فناوری که هر جنگنده‌ای را رادارگریز و رهگیری آن را غیرممکن می‌کند، دلیلی بر این مدعاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409566/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-I-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA