دولت ژاپن حامی ملت ایران در نبرد حقوقی فاجعه سردشت است


مهاباد – ایرنا – دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: دولت ژاپن حامی مردم ایران در نبرد حقوقی فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در سطح مجامع بین المللی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168014/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA