درخواست دانشمندان از چین، کره جنوبی و تایوان برای مشارکت در آزمایش پساب فوکوشیما


تهران-ایرنا- به دنبال رهاسازی آب پسماند نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن، شماری از دانشمندان پیشنهاد کرده اند کارشناسان کره جنوبی، چین و تایوان در مراحل آزمایش آب و غذاهای دریایی در داخل ژاپن مشارکت داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210699/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4