خیابان‌های تاریک، تدبیر ویتنام برای صرفه جویی در برق


تهران – ایرنا – مقامات شهر هانوی پایتخت ویتنام اعلام کردند با خاموش کردن تعدادی از چراغ‌های خیابان‌ها قصد دارند سیستم برق ملی را در بحبوحه افزایش دمای بی‌سابقه، در مدار نگاه دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126569/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82