خشم بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما از ناکامی نشست گروه ۷


تهران- ایرنا -پس از آن که سران کشورهای گروه ۷ در بیانیه پایانی اجلاس هیروشیما به بهانه اینکه سلاح های اتمی ابزاری برای بازدارندگی هستند، هیچ اشاره ای به ضرورت برچیده شدن این سلاح ها نکردند، این ناکامی بزرگ موجب خشم و ناامیدی بازماندگان فاجعه بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118379/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7