خشم آمریکا از افزایش هزینه‌های دفاعی چین


تهران- ایرنا- یک فرمانده آمریکا در منطقه هند- اقیانوس آرام بیان کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی چین، افزایش هزینه‌های دفاعی این کشور نگران کننده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454141/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86