حجم تجارت چین با کشورهای «کمربند-راه» افزایش یافت


تهران-ایرنا- اداره کل گمرک چین اعلام کرد: حجم تجارت چین با کشورهای «کمربند-راه» در ۷ماه اخیر ۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192837/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA