تقویت روابط اقتصادی چین و برزیل پس از استفاده از ارزهای ملی در تجارت


تهران -ایرنا – رئیس انجمن صنعت، تجارت و نوآوری برزیل در چین (براچم)، پیش از سفر لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل به چین گفت: چین و برزیل پس از استفاده از یوان به عنوان جایگزین دلار و یورو، شاهد تقویت در روابط اقتصادی و تجاری خواهند بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079280/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1