تغییر وزیر خارجه چین/ سفیر چین در آمریکا رئیس دستگاه دیپلماسی پکن شد


تهران – رسانه های چین روز جمعه خبر دادند «چین گانگ» Qin Gang که هم اکنون سفیر جمهوری خلق چین در آمریکا است، به عنوان وزیر امور خارجه جدید چین معرفی شده و جایگزین «وانگ یی» می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984093/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C