تصویب قطعنامه دهه سازمان ملل متحد برای مقابله با توفان‌های گرد و غباربه گزارش خبرنگار ایرنا، پیش نویس قطعنامه دهه سازمان ملل برای مقابله با توفان های گرد و غبار» از سوی گروه ۷۷ که شامل ۱۳۴ کشور در حال توسعه است، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از گروه ۷۷ درباره این قطعنامه مذاکراتی انجام داد تا سرانجام این مذاکرات به نتیجه رسید.

قطعنامه دهه مقابله با توفان های گرد و غبار مجددا از توفان های گرد و غبار به عنوان یک معضل جدی جهانی نام برده و تصریح کرده است که توفان های گرد و غبار آسیب های جدی اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و زیست میحطی بر ساکنان کشورهای متاثر از این معضل جهانی وارد کرده است.

این قطعنامه همچنین توفان های گرد و غبار را مانعی برای تحقق اهداف ملی کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار می داند. براساس بند یک اجرائی این قطعنامه، سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴ را به عنوان دهه مقابله با توفان های گرد و غبار اعلام کرده است.

قطعنامه هدف از نامگذاری این دهه را به عنوان دهه مقابله با توفان های گرد و غبار، تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی به منظور پیشگیری، توقف و کاهش اثرات منفی توفان های گرد و غبار بویژه در کشورهای آسیب پذیر اعلام و سال ۲۰۲۹ را سال بازنگری و بازبینی در اجرای قطعنامه اعلام کرده و در همین جهت از دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهد تا گزارش اجرای قطعنامه را در سال مذکور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.

پیشنهاد ارائه دهه مقابله با توفان های گرد و غبار از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه و این پیشنهاد در قطعنامه مقابله با توفان های گرد و غبار در هشتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۳ به تصویب رسیده بود.

این یازدهمین قطعنامه ای است که از سال ۲۰۱۶ در مجمع عمومی سازمان ملل درباره مقابله با توفان های گرد و غبار به تصویب می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85535864/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF