تحلیلگر فرانسوی: سیاست خارجی چین بر اصل همکاری استوار است، نه مداخله‌جویی

وی در ادامه افزود تلاش های چین برای حفظ و تقویت چندجانبه گرایی و توسعه همکاری صلح آمیز با سایر کشورهاست و ویژگی های همکاری چین همواره شامل احترام به حق حاکمیت کشورها بوده است و هیچ گونه اقدام مداخله جویانه در امور داخلی کشورهای دیگر انجام نداده است.

وی همچنین تاکید کرد:  اروپا باید خود را از فرمانبرداری و سلطه آمریکا رها کند . 

او با اشاره به تاریخ چین در صلح دوستی و عدم مداخله در امور داخلی سایت ملت ها و کشورها ، بر ضرورت افزایش همکاری های فرانسه با چین در جهت مقابله با یکجانبه گرایی و تقویت چندجانبه گرایی در جهان تاکید کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری « شینهوآ »  برونو گیگ کارشناس روابط بین الملل فرانسوی که از 1990دهه  تا 2008 در وزارت کشور این کشور کار کرده است  در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران این رسانه چینی گفت چین ذاتا تمایل به چندجانبه گرایی دارد.

برونو گیگ که به همراه ماکسیم ویوا نویسنده فرانسوی کتابی با عنوان ” چین بدون کورها ” را منتشر کرده است گفت فرانسه و چین دیدگاه های مشترکی درباره چندجانبه گرایی دارند و هر دو کشور را به همکاری بیشتر با یکدیگر ترغیب کرد. 
این کارشناس فرانوسوی در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت چندجانبه گرایی در شرایط فعلی جهانی تاکید کرد تنها چندجانبه گرایی است که حیات را در سرگردانی جهان با تردیدها و شک هایش  نگه می دارد. 
وی همچنین درباره چندجانبه گرایی جعلی که از سوی آمریکا با دخالت های غیرمسئولانه در امور داخلی کشورهای دیگر اعمال می شود هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84897962/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87