تایوان از بازرسی یک کشتی خود توسط چین خبر داد


تهران- ایرنا- تایوان در میانه تنش‌ها با پکن، اعلام کرد که گارد ساحلی چین یک کشتی تفریحی این جزیره را متوقف و بازرسی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392362/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF