تایم: سفر رییسی به چین بخشی از نظم‌سازی جدید در سیاست جهانی است


تهران- ایرنا- مجله تایم در واکنش به سفر سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری ایران به پکن در گزارشی به این موضوع پرداخته و پیوند ایران و چین را بخشی از نظم‌سازی جدید در سیاست جهانی دانسته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031026/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA