تاکسی های پرنده ژاپن در آخرین مراحل پروازهای آزمایشی


تهران- ایرنا- تاکسی های پرنده ژاپن در حال انجام آخرین مراحل پروازهای آزمایشی خود هستند و تا سال ۲۰۲۵ از آنها رونمایی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058037/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C