بومی سازی ناوگان هوایی چین؛ آغاز تحویل C919 به شرکت های هواپیمایی


 تهران-ایرنا- خبرگزاری شینهوای چین گزارش داد اولین هواپیمای مسافربری C۹۱۹ که بطور کامل ساخت کشور چین است و رقیبی جدی برای ایرباس و بوئینگ در جهان شناخته می شود، به اولین مشتری آن، هواپیمایی شرقی چین (شرکت هواپیمایی چین) تحویل داده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965926/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-C919-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C