بهبود روابط کره جنوبی و ژاپن در مسیر دوستی و همکاری


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه با تاکید بر آمادگی خود برای بهبود روابط دوجانبه گفت ژاپن از کشور نظامی متخاصم در گذشته به شریک تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044038/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C