برنامه ژاپن برای افزایش بی سابقه شمار گردشگران خارجی


تهران – ایرنا – ژاپن قصد دارد شمار گردشگران خارجی را که از این کشور دیدار می کنند، همراه با کاهش چشمگیر تدابیر مرزی از اکتبر گذشته، تا ۲۰۲۵ به میزان بی سابقه افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026085/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C