برق خورشیدی منبع اصلی انرژی در کره جنوبی می شود


تهران – ایرنا – تولید برق خورشیدی نزدیک به ۴۰ درصد از کل تقاضای برق کره جنوبی را در ماه گذشته برآورده کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136827/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF