بازگشایی خطوط راه آهن جدید باربری میان روسیه و چین


تهران- ایرنا – قطار باربری جدید متشکل از ۲۹۰ واگن چینی از استان فوجیان واقع در شرق چین به مقصد مسکو در روسیه حرکت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004976/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86