انتشار اطلاعات مسیر پرواز یک بالون بر فراز تنگه تایوان


تهران- ایرنا- تایوان برای اولین بار اطلاعات مسیر پرواز یک بالون بر فراز این تنگه را که ادعا شده متعلق به چین است، منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341076/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86