اعتراض گروه های سیاسی تایوان به عبور "تسای" از خاک آمریکا


تهران-ایرنا- بیش از ۳۰ گروه سیاسی در جزیره تایوان به عبور تسای اینگ ون رئیس جمهوری این منطقه از خاک آمریکا در مسیر سفر به کشورهای آمریکای مرکزی و تبانی بین سیاستمداران آمریکایی و حزب ترقی خواه دموکراتیک (DPP) برای آسیب رساندن به جزیره تایوان اعتراض کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068921/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7