اعتراض چین به حکم دیوان عالی هند درباره مناطق مورد مناقشه مرزی


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در اعتراض به حکم دیوان عالی هند که ایالت «لدخ» را جزئی از جمهوری فدرال هند اعلام می‌کند، گفت: این حکم را به رسمیت نمی‌شناسیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85321310/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C