استقبال خاورمیانه از تلاش‌های میانجیگرایانه چین در منطقه


تهران- ایرنا- براساس جدیدترین گزارش های خبری بنظر می رسد خاورمیانه از تلاش های چین برای ایفای نقش میانجیگری برای برقراری صلح در این منطقه استقبال می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076431/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87