ازتفاهمنامه‌سرمایه‌گذاران‌روسیه وایران‌باطالبان‌تاواکنش‌نتانیاهوبه اظهارات گروسی


تهران-ایرنا- تفاهم‌نامه یک میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران روس، ایران و پاکستان با طالبان، عصبانیت بولسونارو از نزدیکی ایران و برزیل، رسیدن تلفات زلزله ترکیه به ۴۶ هزار نفر، آتش سوزی در نیویورک و واکنش نتانیاهو به اظهارات گروسی در تهران؛ مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048470/%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%87