ازتجارت میان ایران وهندتاافزایش قربانیان زلزله ترکیه و سوریه به ۵۰ هزار نفر


تهران-ایرنا- تجارت ۲.۵ میلیارد دلاری ایران و هند، بالاگرفتن جدال صهیونیستها، آمادگی اعضای گروه هفت برای تحریم‌های جدید علیه روسیه، فرودسیزدهمین هواپیمای کمک های ایران در فرودگاه حلب و ۵۰ هزار قربانی در زلزله ترکیه و سوریه مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040332/%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87