آیا معجزه اقتصادی کره جنوبی به پایان رسیده است؟


تهران- ایرنا- درحالیکه مدل اقتصادی کره جنوبی به مدت ۴ دهه میانگین رشد ۶.۴ درصد را برای این کشور به همراه داشته اما کارشناسان معتقدند که دیگر چنین رویکردی نمی‌تواند نجات بخش وضعیت فعلی این کشور باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454070/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA