آیا آمریکا در حال واگذاری منطقه هند و آرام است؟


تهران– ایرنا– نشریه نشنال اینترست با نگاهی به برنامه تامین مالی نظامی خارجی آمریکا که سرمایه‌گذاری چندانی برای راهبرد اخیر ایالات متحده در منطقه هند و آرام در نظر ندارد، آینده واشنگتن را در این منطقه و در رقابت راهبردی با پکن، زیر سوال برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85462722/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA