آمریکا مدعی افزایش خطر تجارت در چین شد


تهران- ایرنا- اتاق بازرگانی آمریکا مدعی شد که افزایش کنترل چین بر شرکت‌های آمریکایی به شدت خطرات انجام تجارت در این کشور آسیایی را بالا برده است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85095832/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF